Сједница Синдиклног одбора заказана за 08.01.2016. године

Broj:01/16

Datum:05.01.2016.god.

 

Sastanak Sindikalnog bice odrzan 08.01.2016.god. u 08 sati u prostorijama Upravne zgrade Rudnika(sala za satanke)

 

Dnevni   red

1.Usvajanje zapisnika sa sastanka Sindikalnog odbora koji su odrzani 01.12.i 08.12.2015.god.(ranije su dostavljeni materijali)

2.ANALIZA RANIJE PODNJETITIH ZAHTJEVA   PREMA UPRAVI PREDUZECA,I ODREDJIVANJE TEMA ZA SASTANAK SA UPRAVOM.

3.Razno-Organizovanje zajednickog sastanka Sindikalnih odbora RiTE Ugljevik,Gacko  I   Elektro-Bijeljina

Dostaviti

1.Rukovodiocu RJ,,Rudnik,,                                                Predsednik

2.Clanovima Sindikalnog odbora                             Zoran  Micanovic,dip.inz.rud.

3.Prednicima Skupstine I Nadzornog odbora

4.Sindikalni odbor(Registar)

5.Oglasne ploce 3X