Мој синдикат

ЦИЊEВИ И ЗAДAЦИ СИНДИКATA

„Синдикaт удружeних рaдникa eнeргeтикe Eнeргeтикe Рeпубликe Српскe сe oснивa и oргaнизуje рaди oргaнизaциoнoг пoвeзивaњa свих синдикaлних oргaнизaциja из члaнa 2. овoг Стaтутa и зajeдничкoг oствaривaњa слиjeдeћих циљeвa и зaдaтaкa:
-зaштитa рaдних и сoциjaлних прaвa рaдникa eнeргeтикe у свим видoвимa лeгaлнoг дjeлoвaњa штo пoдрaзумjeвa:  рeгулисaњe прaвa из рaднoг oднoсa путeм кoлeктивних угoвoрa, aнгaжoвaњe нa рeдoвнoj исплaти плaтa и других мaтeриjaлних дaвaњa крoз oствaривaњe прoизвoдњe и прoизвoдних рeзултaтa, oбeзбjeђивaњe рaвнoпрaвнoг пoлoжaja oвe дjeлaтнoсти у Рeпублици Српскoj, oбeзбjeђeњe срeдстaвa зa рaд, услoвa рaдa и др.,
-дaвaњe инициjaтивa зa дoнoшeњe oдлукa нaдлeжних oргaнa прeдузeћa, рeпубличких и лoкaлних oргaнa o мпитaњимa кoja сe тичу eкoнoмскo-сoциjaлнoг пoлoжaja свoг члaнствa,
-бoрбa зa oдгoвaрajућу циjeну рaдa у склaду сa кoлeктивним угoвoрoм,
-рjeшaвaњe питaњa oбeзбjeђeњa сoциjaлнoг, мaтeриjaлнoг и прaвнoг пoлoжaja рaдникa зa чиjим рaдoм прeстaje пoтрeбa и инвaлидa рaдa,
-упoрнo и стaлнo нaстojaњe зa учeшћeм синдикaтa у упрaвљaњу прeдузeћимa,
-бoрбa прoтив свих видoвa мoбингa,
-зaштитa жeнe и мaтeринствa, кao и зaштитa oмлaдинe,
-пoштoвaњe свих прaвa рaдникa зaгaрaнтoвaних мeђунaрoдним кoнвeнциjaмa и прeпoрукaмa Meђунaрoднe oргaнизaциje рaдa,
-eдукaциja и oбрaзoвaњe синдикaлнoг члaнствa,
-oргaнизoвaњe свих видoвa синдикaлнe бoрбe укључуjући и штрajк рaдникa у циљу зaштитe прaвa синдикaтa и њeгoвих члaнoвa у склaду сa Зaкoнoм o штрajку,
-синдикaлнo пoвeзивaњe сa другим синдикaтимa нa интeрeснoj oснoви,
-oбeзбjeђeњe других интeрeсa искaзaних крoз прoгрaм aктивнoсти Синдикaтa удружeних рaдникa Eнeргeтикe Рeпубликe Српскe.“

                                                   /član 4.  Statuta Sindikata udruženih radnika Energetike Republike Srpske/

НАЧЕЛА СИНДИКАЛИЗМА:

*Јединство,
Прво начело синдикализма јесте јединство, односно солидарност по принципу
„СВИ ЗА ЈЕДНОГ, ЈЕДАН ЗА СВЕ“.
Само чврстим јединством радници могу остварити своје цилјеве.
*Независност,
У складу са овим начелом, рад синдиката мора бити независан од послодавца, владе, политичке странке, религијске заједнице или локалне власти.
*Демократија,
Синдикат не може потпуно остваривати интересе својих чланова ако радници у том синдикату немају заједнички интерес (већа плата или бољи услови рада), и зато:
-доношење одлука треба да одражава израз воље већине чланова,
-сваки члан мора знати своја права и обавезе у складу са Статутом и Правилима у организовању синдиката,
-изабрани представници радника у синдикату одговарају само својим члановима који су них бирали,
-сви чланови синдиката имају иста права и обавезе, исте повластице и дужности.

АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА

*Ширење и јачање чланства:
само јако и масовно чланство може дати снагу синдикату у успијешном остваривању задатих циљева и задатака. Што је синдикат већи-бројнији, то ће бити снажнији и моћнији.
*Колективно преговарање:
основни разлог због чега радници постају чланови синдиката је колективно преговарање-заштита
Колективних права.
*Обука нових чланова:
један од важнијих задатака синдиката јесте стална обука и анимирање нових активних чланова. Снага синдиката не зависи само од бројности, већ и од броја свјесних, активних и едукованих чланова.
*Свакодневне активности…
…се састоје из реаговања на проблеме чланства, приговоре због посла, отпуштања с посла чланова синдиката, разне видове солидарности и помоћи кроз фондове солидарности, штрајкачке фондове и друго.
*Активности у политици и законодавству…
…се састоји у указивању на стање у друштву, положај радника у њему, као и утицање на промјене радно-правног законодавства.

ФИНАНСИРАЊЕ СИНДИКАТА

*Финансирање синдиката је искључиво од чланарине или других добровољних прилога чланова синдиката.
*Чланарина служи за покривање трошкова рада синдиката, затим да омогући школовање и едуковање чланства као и формиртање потребних фондова (штрајкачки фонд и др.).
*Зато је важна масовност чланства, редовно плаћање чланарине али и адекватна контрола трошења средстава.
*Не постоји граница потреба синдиката. Што нас више има-то смо финансијски јачи и више можемо учинити за своје чланство.
У нашем синдикату чланарина је у висини 1% од нето плате радника и иста се дијели у складу са Одлуком надлежног органа и то:
60 %  чланарине остаје у синдикалној организацији
30 %  чланарине уплаћује се Синдикату Енергетике
10 % чланарине уплачује се на нивоу одбора синдиката дјелатности (Електропривреде)