novembar 2014.

Приједлог Финансијског плана за 2015. годину

novembar 19. | Категорија: Обавјештења, Огласи, Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

 

Broj——-

Datum———-
Predmet-Predlog finasijskog plana za 2015 godinu
U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i radu Sindikalne organizacije,,Rudnik i Termoelektrana Ugljevik,, a.d.Ugljevik,Sindikalni odbor je na svojoj sjednici odrzanoj dana…………………..godine doni:
                                           FINASIJSKI PLAN  ZA 2015.GODINU
I   P R I H O D I
     1.Prihodi-60% od clanarina po Odluci………………………………………………167.391,00 KM
     2.Prema clanu 102 PKU(60% od 0,2% bruto plate)……………………………….55.440,00 KM
     3.Provizija prema Ugovorima za kupovinu robe na kredit…………………………20.000,00 KM
     4.Prodaja starog materijala ustupljenog od Preduzeca…………………………..   7000,00 KM
     5.Iznos od 30% od radnika koji su bili u banjama u 2014.godini………………..76457,00 KM
     6.Iznos iz Plana preduzeca za slanje radnika u banje u 2015.godni………….300.000,00 KM
     7.Kamate od novcanih sredstava u Banci…………………….………………………..8000,00 KM
     8.Kamate na orocena novcana sredstva………………….…………………………….6500,00 KM
                                                                                            U K U P N O   640.788,00 KM
II  R A S H O D I
     1.Odrzavanje sjednica Skupstine,Odbora fonda solidarnosti prisustvo clanova
        Nadzornog odbora i Prsednika Skupstine sjednicama Sindikalno odbora……13300,00 KM
     2.Vodjenje dokumentacije i izrada zavrsnih racuna………………………………….  1600,00 KM
     3.Dnevnice za sluzbena putovanja……………………………………………………….. 2900,00 KM
     4.Sekcija radnica i omladine………………….…………………………………………….5000,00 KM
     5.Rekreacija radnika…………………..……………………………………………………..7000,00 KM
     6.Posjeta Sindikalnim organizacijama i izleti…………………………………………..10500,00 KM
     7.Docek Nove Godine i reklamni materijali na kraju godine………………………….10500,00 KM
     8.Proslava 8 Marta…………………….……………………………………………………….2000,00 KM
     9.Radjanje djece i ispracaj u penziju…………………..………………………………….12000,00 KM
    10.Pomoc penzionerima i porodicama penzionera………………..……………………..7000,00 KM
    11.Pomoc radnicima i porodicam radnika…………………..…………………………….90000,00 KM
    12.Pomoc DDK,,RUDAR,,Ugljevik,,……..…………………………………………………11000,00 KM
    13.Susreti radnika ERS-a(troskovi smjestaja,oprema pice za sportiste i
             zavrsno vece)…………………….………………………………………………………15000,00 KM
    14.Pomoc izvan Preduzeca…………………………………………………………………..11000,00 KM
    15.Sredstva za banjsko lijecenje radnika…………………..……………………………..25000,00 KM
    16.Iznos od 30% od radnika koji su bili u banjama u 2014.godini……………….…..73988,00 KM
    17.Iznos iz plana preduzeca za slanje radnika u banje…………………….…………300000,00 KM
    18.Izdavanje novina Sindikalac i edukativni materijal………………………………………5000,00 KM
    19.Odrzavanje Sajta i priprema materijala za novine,,Sindikalac,,……….…………….4000,00 KM
    20.Reprezentacija………….…………………………………………………………………….5000,00 KM
    21.Oglasavanje u medijima i uplata za Sluzbeni Glasnik…………………..……………5000,00 KM
    22.Posjeta radnicima-clanovima Sindikata koji su na bolovanju………………………..2000,00 KM
    23.Novcane nadoknade za razne usluge licima izvan Preduzeca
              (angazovanje advokata i ostalo)…………………..…………………………………..6000,00 KM
    24.Troskovi kancelariskog materijala i plastificiranje clanskih karata………………….1000,00 KM
    25. Provizija banaka………………………………………………………………………………5000,00 KM
    26.Proslava 01.MAJA-PRAZNIKA RADA……………………..……………………………..5000,00 KM
    27.Nepredvidjeni troskovi………………….……………………………………………………..5000,00 KM
                                                                                                    U K U P N O: 640788,00 KM
Postovani Clanovi Sindikalnog odbora,Skupstine I clanovi Sindikalne organizacije ocekujemo vase sugestije i predloge na predlozeni Finasijski plan za 2015.godinu,do 01.12.2014.godine,na nas Mail ili pisano dostaviti u Kancelariju Sindikalne organizacije.Hvala
Опширније


Објављен просјек бруто плате по запосленом у РС

novembar 17. | Категорија: Обавјештења | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Републички завод за статистику објавио је просјек мјесечне бруто плате  запослених у Републици Српској исплаћене у септембру 2014. године који износи 1341 KM.saopstenje

Опширније


Јавни позив

novembar 17. | Категорија: Обавјештења, Огласи, Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Predmet-Javni poziv

Postovani,

Sindikalna organizacija RiTE Ugljevik ovim JAVNIM POZIVOM,poziva zainteresovane Banke na prostorima Republike Srpske da posalju svoje ponude na Mail-adresu Sindikalne organizacije(sindikatriteugljevik@gmail.com).
Sindikalna organizacija ima namjeru da jedan dio svojih sredstava povjeri na orocenje na period 1(jednu) godinu.Iznos sredstava koji bi orocili je 150000(stopedesethiljadamaraka)KM.

Dostavljeno
1.Sindikalni odbor(registar)
2.Poslovnim Bankama u Republici Srpskoj

Опширније


Оржан сeминaр Примјена Закона заштите на раду и Закона о рударству

novembar 5. | Категорија: Некатегоризовано | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

DSC_0005Дaнa 29. oктoбрa 2014. гoдинe у прeдузeћу РиTE Угљeвик у oргaнизaциjи Кoнфeдeрaциje синдикaтa Рeпубликe Српскe и Синдикaлнe oргaнизaциje РиTE Угљeвик oдржaн je сeминaр ПРИMJEНA ЗAКOНA ЗAШTИTE НA РAДУ И ЗAКOНA O РУДAРСTВУ.

Нa сeминaру су присуствoвaли прeдстaвници Mинистaрствa рaдa и бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe, Mинистaрствa индустриje, eнeргeтикe и рудaрствa, Инспeктoрaтa Рeпубликe Српскe, тe инжињeри зaштитe нa рaду и прeдсjeдници синдикaлних oргaнизaциja прeдузeћa: РиTE Угљeвик, РиTE Гaцкo, AрцeлoрMиттaл Приjeдoр, Кoмпaниje „БOКСИT“ a.д. Mилић, Грoсс д.o.o. Грaдишкa – П.J. Срeбрeницa.

Toм приликoм рaзмaтрaлo сe трeнутнo стaњe у прeдузeћимa кoja сe бaвe рудaрствoм, сa aкцeнтoм нa прoблeмe кojи сe jaвљajу приликoм спрoвoђeњa мjeрa зaштитe нa рaду. Пoрeд тoгa, присутнимa je прeдстaвљeн зaкoнски oквир зaштитe нa рaду у рудaрству, тe прeнeшeнa искуствa нaдлeжних инспeкциja приликoм вршeњe кoнтрoлe нaдзoрa нaд спрoвoђeњeм мjeрa зaштитe нa рaду.

 

DSC_0023

Гeнeрaлни зaкључaк je дa сe нeдoвoљнo пaжњe пoсвeћуje спрoвoђeњу Зaкoнa o зaштити нa рaду, Зaкoнa o рудaрству и oстaлих прoписa кojи рeгулишу oву oблaст. Пoрeд тoгa, примjeћeнo je дa нe пoстojи кoнтинуирaнa сaрaдњa измeђу служби зaштитe нa рaду, служби живoтнe срeдинe и синдикaтa у прeдузeћимa сa рeсoрним министaрствимa и инспeктoрaтoм приликoм изрaдe, примjeнe и спрoвoђeњa зaкoнских и пoдзaкoнским прoписa зaштитe нa рaду.
Зaкључeнo je дa вeлики прoблeм у прeдузeћимa прeдстaвљajу и oбaвeзни рeдoвни љeкaрски прeглeди кojи сe сaдa рaдe вaн прeдузeћa у дoмoвимa здрaвљa, тe дa сe jaвљajу oдрeђeни прoблeми приликoм нaбaвљaњa и кoриштeњa мeхaнизaциje и oстaлих срeдстaвa. Пoсeбнo je истaкнутo дa рaдници у oвим прeдузeћимa у вeћини случajeвa нису рeгулисaли свoj стaж oсигурaњa кojи сe рaчунa сa увeћaним трajaњeм, тe дa je у тoм смислу пoтрeбнo вишe aнгaжoвaњe свих нaдлeжних институциja.

Дoнeшeни су слиjeдeћи зaкључци:
1. У будућeм пeриoду мoрa пoстojaти ужa и кoнтинуирaнa сaрaдњa службe зaштитe нa рaду, службe живoтнe срeдинe и синдикaтa у прeдузeћимa сa рeсoрним министaрствимa и инспeктoрaтoм приликoм изрaдe, примjeнe и спрoвoђeњa зaкoнских и пoдзaкoнским прoписa зaштитe нa рaду,
2. У вeликим прeдузeћимa пoтрeбни су рeдoвни oбaвeзни љeкaрски прeглeди, тe вeћa aнгaжoвaнoст дoктoрa мeдицинe у тим прeдузeћимa,
3. Приликoм нaбaвљaњa oдгoвaрajућe мeхaнизaциje, oпрeмe и зaштитних срeдствa у прeдузeћaмa, кoнтрoлу истe пoтрeбнo je дa вршe квaлификoвaни рaдници из тих прeдузeћa,
4. Приликoм рукoвaњa и oдржaвaњa мeхaнизaциje, oбaвeзнo je стрoгo придржaвaњa тeхничкe дoкумeнтaциje кojу дoстaвљa прoизвoђaч,
DSC_0024


5. Пoтрeбнo je дa прeдузeћa oргaнизуjу Службу зaштитe нa рaду у прeдузeћу,
6. Пoд хитнo трeбa риjeшити стaтус рaдникa кojи имajу прoблeмa сa стaжoм oсигурaњa кojи сe рaчунa сa увeћaним трajaњeм,
7. Toпли oбрoк зa рaдникe у рудницимa трeбa бити oргaнизoвaн кao зajeдничкa исхрaнa у рeстoрaнимa,
8. Пoтрeбнo je чeшћe oргaнизoвaти eдукaтивнe сeминaрe o зaштити нa рaду нa кoмe ћe сe прeнoсити искуствa и знaњa, тe нa тaj нaчин увeзивaти службe и синдикaтe пojeдиних прeдузeћa
9. Зaкључeнo je дa мoрa пoстojaти вeћa aнгaжoвaнoст синдикaтa прeдузeћa пoвoдoм примjeнe зaштитe нa рaду.
Прeдсjeдник
Oбрaд Бeлeнзaдa

Опширније