decembar 2014.

Потписан Меморандум о разумијевању између Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Уније синдиката радника у здравству Републике Српске

decembar 30. | Категорија: Одбор синдиката ЕРС | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

potpisivanje-memoranduma-1-300x225Будући да су Унија удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерација синдиката Републике Српске и Унија синдиката радника у здравству Републике Српске, као споразумне стране изразили јасну опредијељеност за развој међусобне сарадње у циљу промоције културе преговарања, као и остваривања права на слободан, отворен и ефикасан социјални дијалог и колективно преговарање.

Будући да споразумне стране као одговорни социјални партнери прихватају да се међусобна сарадња и договарање остваре на начелима узајамног признавања, уважавања и повјерења које је засновано на слободи удруживања и легитимном репрезентативном заступању економских и социјалних интереса радника и послодаваца.

Позивајући се на демократска начела да репрезентативна удружења послодаваца и радника требају бити у могућности да јавно објаве своје ставове, да се слободно савјетују и да имају право да активно воде дијалог са властима, као и право да радници и послодавци морају бити укључени у одлучивање о питањима која директно могу да утичу на њихов социјални и економски статус, а што нарочито подразумијева преговоре између синдиката и послодаваца о платама и радним условима који увијек требају да резултирају обавезујућим и проведивим колективним уговором.

Будући да уговорне стране сматрају да социјални дијалог обухвата све теме које су уско везане уз теме производње, индустријских односа и услова рада, статуса и улоге коју има производни и услужни сектор, као и улоге коју имају јавне службе, а нарочито здравство и образовање, као и да се уговорне стране могу бавити и ширим питањима економске и социјалне политике која укључују креирање политика или давањем савјета и јавним заговарањем одређених законских приједлога, као и објављивањем заједничких бипартитних ставова и изјава о намјерама послодаваца и синдиката којима активно учествују у процесу одлучивања, било да је ријеч о политикама власти или припреме аутономних бипартитних споразума и колективних уговора, а нарочито позивајуђи се на чињеницу да уговорне стране могу играти важну улогу и у управљању и надгледању провођења утврђених споразума и закона, гдје социјални партнери имају право и могу заједнички и да управљају одређеним системима, као што је нарочито то случај у области социјалног осигурања.

Потписивање Меморандума о разумијевању између Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Уније синдиката радника у здравству Републике Српске

Уговорне стране су овим Меморандумом јасно изразиле своје опредјељење и намјере да без одлагања успоставе директну сарадњу и промовишу, побољшају и унаприједе постојећи социјални дијалог и колективно преговарање, који се у Републици Српској веђ дужи период налази у дубокој кризи заснованој на уским интресним блокадама које креирају поједини неодговорни социјални партнери.
На основу наведеног, Споразуме стране овим Меморандумом о разумијевању изражавају своју сагласност у вези са следећим:

1. Потписиици Меморандума потврђују своје опредјељење за успостављање међусобне сарадње у оквиру и на начелима социјалног дијалога, који укључује и институционалне договоре са властима Републике Српске у којима ће потписници овог споразума бити учесници у обликовању јавних политика и припреми одлука као равноправани социјални партнери, и то на слиједећи начин:

– Потписници Меморандума преузимају обавезу да успоставе и развију редовну и активну међусобну комуникацију и сарадњу, која укључује размјене информација, консултације и преговарање о најважнијим питањима, а у циљу обликовања политика за успјешан излазак из економске кризе;

– Потписници Меморандума изражавају озбиљну забринутост због блокирања трипартитног социјалног дијалога. Неспорна је чињеница да у Републици Српској постоје синдикати којима није омогућено учествовање у социјалном дијалогу по питању радно-правног законодавства и да они представљају значајан број радника у привредном и јавном сектору. Због тога, потписници споразума изражавају опредјељење да је у овом процесу потребно укључити све релевантне факторе, што би био сигурно један од предуслова за реформу радног законодавства у Српској односно побољшање животног стандарда радника и грађана Републике Српске уопште.

– Потписници Меморандума су сагласни да ђе се посебно залагати да се у оквиру реформе радног законодавства донесе закон о критеријумима за учешђе у трипартитном одлучивању и утврђивању репрезентативности за колективно преговарање послодаваца и синдиката;

– Потписници Меморандума су сагласни да ђе се посебно залагати за неопходне реформе у области јавних фондова, а нарочито Фонда здравственог осигурања Републике Српске у којем се мора обезбиједити квалификовано учешђе социјалних партнера у поступку доношења одлука;

– Имајући у виду да је због блокаде реформе радног законодавства дошло до застоја у развоју социјалног дијалога у Републици Српској, споразумне стране су сагласне да се у наредном периоду интензивирају заједничке активности с циљем јачања социјалног дијалога између послодаваца и синдиката, као и успостављања бољих институционалних претпоставки за развој социјалног дијалога у Републици Српској. У том циљу ђе овлаштени представници страна у року од тридесет дана усагласити и утврдити

Оквирни план заједничких активности и мјера, који ће бити анекс овог Меморандума о разумијевању;

– Потписници споразума су сагласни да овај Меморандум остаје отворен за преговарање и присутупање и другим организацијама синдиката и послодаваца, као и удружењима грађана и фонадацијама које су регистроване у Републици Српској и имају сличне програме рада;

2. Ништа у садржају овог Меморандума о разумијевању или с њим у вези се неђе тумачити као одрицање од права или овлаштења које уговорне стране имају на основу међународних конвенција, Устава, закона, колективних уговора и унутрашњих аката сваке стране потписнице, који се примјењују у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Сви евентуални неспоразуми или захтјеви за измјене или допуне текста који могу настати услиЈед имплементирања Меморандума, рјешавати ће се пријатељски и у духу сарадње и међусобног поштовања.

3. Овај Меморандум о разумијевању ступа на снагу даном потписивања од стране овлаштених представника уговорних страна.

4. Овај Меморандум је усклађен са законима, подзаконским прописима и општим актима по којима поступају Споразумне стране и сачињен је у шест примјерака, од којих свакој страни припадају по два потписана и овјерена примјерка.

5. Овај Меморандум је јаван документ и без дал.3е сагласности страна може бити објављен на интернетским страницама уговорних страна, као и у електронским и штампаним медијима.

У Бањалуци, дана 29.12. 2014, године

Потписивање Меморандума о разумијевању између Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Уније синдиката радника у здравству Републике Српске

 

Опширније


Подјела новогодишњих пакетића и представа за дјецу

decembar 15. | Категорија: Обавјештења | Објавио: Aco0305959 Нема коментара
Sindikalna organizacija organizuje podjelu Novogodisnjih paketica i Predstavu za djecu nasih radnika.
Prdstava i podjela Novogodisnjih paketica bice organizovana 28.12.2014.godine u 10 sati i 12 sati,u Velikoj sali Upravne zgrade.
28.12.2014.godine u 10 sati za djecu nasih radnika iz RJ,,TE,, i ,,TRI SEKTORA,,
28.12.2014.godine u 12 sati za djecu nasih radnika iz RJ,,RUDNIK,,
ZAMOLICEMO NASE RADNIKE DA SE PRIDRZAVAJU RASPOREDA,DA SE NEBI STVARALA GUZVA.Hvala
Опширније


Активности Синдикалне организације за 2014. годину

decembar 14. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Линк   за скидање документа у PDF формату

21.01.2014. године ОДЛУКОМ Синдикалног Одбора бр. 29/14, ангажовани су

стручњаци из ИНФОСИСТЕМА Бијељина на инсталирању

програм финансија и благајне Синдикалне организације,

да би могли да пратимо у сваком моменту токове

финансијског стања у Синдикалној организацији.

ИЗВРШЕН ЗАКЉУЧАК

 

21.01.2014. године ЗАКЉУЧАК Синдикалног одбора бр. 27/14 упућен је

Одбору Синдиката ЕРС-а и Синдикату удружених радника

ЕНЕРГЕТИКЕ у коме је инстистирано да се направи План

излазне стратегије око преговарања о ЗАКОНУ О РАДУ.

ФОРМИРАН ТИМ ЗА ПРЕГОВОРЕ

 

21.01.2014. године ЗАКЉУЧКОМ Синдикалног одбора бр. 30/14 упућен је

УПРАВИ Предузећа, да стимулативна награђивања буду

јавна, и оглашена на огласним плочама. Да се настави рад

Одбора за израду ПРАВИЛНИКА О СТИМУЛАТИВНОМ

НАГРАЂИВАЊУ. Управи је сугерисано да у дане када су

СВЕЧАНЕ ДНЕВНИЦЕ, поједини Руководиоци долазе на

посао, а њихово присуство на послу није неопходно тих

дана.

ДЈЕЛИМИЧНО ИСПУЊЕН ЗАКЉУЧАК

 

21.01.2014. године ЗАКЉУЧКОМ Синдикалног одбора бр. 35/14 предложено

је Управи Предузећа да Синдикалном одбору из Службе

плана и анализе доставе подаци о израђеном фонду сати

за наше раднике, прековремени и интервентни рад, и

подјели стимулације по радним јединицама и Три

Сектора.

РЕАЛИЗОВАНО

 

 

05.02.2014. године ПРЕДЛОГ за Управу Предузећа:

1. Да се издефинише која је основица за одређивање

стимулације. Предлажемо да основицу за обрачун

стимулације чине укупне зараде без увећања по основу

накнада за рад недељом, ноћу, на празнике и др.

2. Предлажемо Управи Предузећа да донесе Одлуку о

додјели стимулације по основу мјесечног плана

производње електричне енергије до 10% ПКУ чл. 71.

3. Резерве новца видимо у прековременом и

интервентном раду. Тај рад покушати смањити на

најмању мјеру.

4. Предлажемо да покажемо једну међусобну

солидарност, да они који руководе технолошким

процесом свој дио стимулације уступе директним

извршиоцима.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

06.02.2014. године ПРЕДЛОГ бр. 89/14 од стране Синдикалног одбора, послан

је Управи предлог око запошљавања дјеце наших радника.

ДЈЕЛИМИЧНО ИСПОШТОВАН

 

 

24.02.1014. године ЗАКЉУЧКОМ Синдикалног одбора бр. 124/14 предлажемо

Управи Предузећа да што прије одреди термин за

одржавање састанка са Синдикалним одбором и

Предсједником Скупштине, гдје би скупа извршили

заједичку анализу Предлога, Закључака, ЗАХТЈЕВА,

ОДЛУКА у досадашњој комуникацији.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

24.02.2014. године ЗАКЉУЧАК бр. 130/14: Приближава се ОСМИ МАРТ.

Сваке године је за наше даме организована колективна

прослава ДАНА ЖЕНА. Предлажемо Управи Предузећа да

нам финансијски помогне око организације прославе.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

24.02.2014. године Извјештај Синдикалном одбору:

Оформљена је Секција радника и омладине из РЈ Рудник,

РЈ ТЕ и Три Сектора:

1. Реновица Светлана из РЈ Рудник         – предсједник

2. Рикић Мирјана из РЈ ТЕ                           - члан

3. Деспотовић Славица из Три Сектора  – члан

- РЕАЛИЗОВАНО ИЗ ПЛАНА                                                                                                                                                                                             АКТИВНОСТИ ЗА 2014. годину

 

27.02.2014. године Предлог Синдикалног одбора Управи Предузећа да

основица за обрачун стимулације буде „УКУПАН РЕДОВАН

РАД“. Не прихватамо констатације да ми немамо пара.

Пара има, само да их рационално и домаћински

распоредимо. Понашајмо се домаћински код „НАБАВКИ“

и код покретања налога за ПРЕКОВРЕМЕНИ И

ИНТЕРВЕНТНИ РАД.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

27.02.2014. ГОДИНЕ Захтјеви Синдикалног одбора према Управи Предузећа:

1. Да ли смо платили  „Терексу“ по пресуди и колико је то

новаца и шта то значи за наше Предузеће? Хронологија

догађаја и ко је одговоран за ту активност и шта ћете                                                  предузети као Управа?

- ОДГОВОР СМО ДОБИЛИ ДА ЈЕ

НАШЕ ПРЕДУЗЕЋЕ УЛОЖИЛО

ЗАХТЈЕВ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРЕСУДЕ

 

2. Предлажемо Управи да са економског аспекта сагледа

могућност повећања коефицијената директним

произвођачима. Који су то директни произвођачи,

предлажемо да Руководиоци РЈ одреде та радна мјеста.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

3. КОД ЗАПОШЉАВАЊА НОВИХ РАДНИКА, ПРЕДЛАЖЕМО

ДА ПРИОРИТЕТ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ ИМАЈУ ДЈЕЦА

НАШИХ РАДНИКА И ИЗ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК, БИЈЕЉИНА И

ЛОПАРЕ.

- ДЈЕЛИМИЧНО ИСПУЊЕНО

 

27.02.2014. године Захтјев Синдикалног одбора према Управи Предузећа бр.

179/14: Синдикални одбор остаје код захтјева да

стимулативни дио који се додјељује радницима буде

истакнут на Огласне плоче Предузећа. Синдикални одбор

је по информативним зборовима анкетирао раднике и они

су сви САГЛАСНИ ДА СТИМУЛАЦИЈА БУДЕ ТРАНСПАРЕНТНА

НА ОГЛАСНИМ ПЛОЧАМА.

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 

27.02.2014. године Захтјев Синдикалног одбора према Управи Предузећа бр.

178/14: Синдикални одбор ЗАХТИЈЕВА од Управе Предузећа ради

унапређења заједничке сарадње, да у што краћем року доставе

одговоре на ЗАКЉУЧКЕ:

- БР. 84/14               ОД 05.02.2013.године

- бр. 268/13                        од  25.04.2013. године

- бр. 305/13                        од 15.05.2013.  године

- бр. 649/13                        од 18.09.2013. године

- бр. 819/13                        од 20.11.2013. године

- бр. 816/13                        од 20.11.2013. године

- бр. 924/13                        од 23.12.2013. године

- бр. 866/13                        од 06.12.2013. године

- бр. 918/13                        од 18.12.2013. године

- бр. 776/13                        од 24.10.2013. године

ОВЕ ЗАКЉУЧКЕ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ НА „САЈТУ“ СИНДИКАЛНЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ РиТЕ УГЉЕВИК

 

10.03.2014. године Захтјев за провјеру података: У Канцеларију Синдикалне

организације добијени су подаци које би требало провјерити.

Сумња је да су са отпадом отишли и дијелови од дампера, који су

имали већу вриједност, а сврстани су у отпадно жељезо.

Прилог 1 –  ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗНОШЕЊЕ И УНОШЕЊЕ АЛАТА,

МАТЕРИЈАЛА РАЗНИХ ДИЈЕЛОВА И ОПРЕМЕ, 30.07.2013. год. број

3007/13

Прилог 2 – ОТПРЕМНИЦА БР. 7621

- ДОБИЈЕН УСМЕНИ ОДГОВОР ОД

УПРАВЕ ДА ЈЕ ПОСТУПАК У ТОКУ

 

20.03.2014. године Захтјев Управи Предузећа бр. 232/14,

Захтјевом је тражено од Управе Предузећа да помогне

финансијски око организације Радничких спортских игара ЕРС-а.

- ОДГОЂЕНО ОДРЖАВАЊЕ ИГАРА

ЗБОГ ПОПЛАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

20.03.2014. године, Захтјев Управи Предузећа бр. 227/14,

Захтјев за УРГЕНТНО – ХИТАН састанак Управе Предузећа са

Синдикалним одбором.

Разлог за састанак је доста неријешених и неусаглашених

ЗАХТЈЕВА, ЗАКЉУЧАКА И ПРЕДЛОГА.

- САСТАНАК ОДРЖАН,

РЕАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЛИМИЧНА

 

20.03.2014. године, ЗАХТЈЕВ бр. 228/14 према Управи Предузећа:

1. Приближава се највећи хришћански празник Васкрс, да у

складу са финансијским могућностима запосленим радницима

исплати новчану надокнаду у износу ДВИЈЕ ЦИЈЕНЕ РАДА.

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 

2. Имамо информацију да је наше Предузеће позитивно

пословало за 2013. годину, и да ћемо остварити добит. С

обзиром да смо ми потписали наш заједнички Правилник о

фонду солидарности, а он се не спроводи, због законских

сметњи. Предлажемо Управи да из ДОБИТИ издвоји један дио

средстава у износу 240.000 КМ (двјесточетрдесетхиљада

марака).

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 

3. Предлажемо Управи Предузећа да поступи по члану 65.

Колективног уговора гдје пише: „Ако Послодавац на годишњем

нивоу оствари резултат пословања из члана 63. овог

Колективног уговора, сматра се да је остварио позитиван

резултат пословања „МОЖЕ“ радницима исплатити још једну

плату (ТРИНАЕСТУ ПЛАТУ), зависно од финансијских                                                  могућности“.

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 

 

24.03.2014. године, Одлука Синдикалног одбора бр. 238/14: Синдикални

одбор је размотрио План активности Секције радница и

омладине за 2014. годину и једногласно усвојио предложени

План активности Секције радница и омладине за 2014. годину.

 

24.03.2014. године, Одлука Синдикалног одбора бр. 237/14: Синдикални

одбор је пажљиво размотрио Извјештај о прослави 8 МАРТА,

Међународног празника жена и једногласно усвојио предложени

Извјештај.

 

01.04.2014. године, ОДЛУКА бр. 272/14 Синдикалног одбора за ПРОСЛАВУ

ПРАЗНИКА РАДА ПРВОГ МАЈА.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

01.04.2014. године, ОДЛУКА бр. 271/14 и 293/14 Синдикалног одбора,

Усвојени једногласно: Извјештаји Одбора за спорт и рекреацију,

Одбора за продаји секундарних сировина, Одбора за одмор и

рекреацију радника и Одбора фонда солидарности, исте упутити

Скупштини Синдикалне организације на усвајање.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

01.04.2014. године, Одлука Синдикалног одбора бр. 271/14,

Усваја се предлог одлуке за Ребаланс плана за 2014. годину на

износ од 25.307,41 КМ. Предлог одлуке за Ребаланс плана за

2014. годину ће доставити Скупштини Синдикалне организације

„РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик на гласање и усвајање.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

03.04.2014. године, Одлука Синдикалног одбора бр. 271/14,

Усваја се Финансијски извјештај за период од 01.01. – 31.12.2013.

године са мишљењем Надзорног одбора Синдикалне

организације. Финансијски извјештај за период од 01.01. –

31.12.2013. године са Мишљењем Надзорног одбора Синдикалне

организације ће се доставити Скупштини Синдикалне

организације „РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик на гласање и усвајање.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

03.04.2014. године, ЗАХТЈЕВ Синдикалног одбора према Управи Предузећа

бр. 285/14, Синдикални одбор је тражио од Управе да скупа

створимо боље услове за рад канцеларије Синдикалне

организације.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

08.04.2014.  године, Одлука Синдикалног одбора бр. 299/14,

Прихвата се Извјештај Одбора за одмор и рехабилитацију, којим

је одлучено да се организује одлазак наших радника на

рехабилитацију и одмор преко агенције Happy travel из Бијељине,

са цијенама као у прилогу која представља сасавни дио ове

Одлуке.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

 

 

11.04.2014. године, Одлука Синдикалног одбора бр. 306/14,

Одлуком Синдикалног одбора је ребалансиран План за 2013.

годину за износ од 5.000 КМ (петхиљада марака) за

обиљежавање 01. МАЈА – ПРАЗНИКА РАДА.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

11.04.2014. године, Захтјев бр. 308/14 Секције радница и омладине за

организацију изложбе „РУКОТВОРИНА РиТЕ УГЉЕВИК“ у Дому

културе у Угљевику, дана 24/25.04.2014. године

- РЕАЛИЗОВАНО

 

11.04.2014. године, Закључак бр. 310/14

На састанку Синдикалног одбора изнијет је проблем

неизмирених новчаних средстава, односно непокривености

рачуном у Фонду солидарности од стране МИЉАНОВИЋ Љ.

МИЛАНА. Фонд солидарности је на основу Предрачуна одобрио

средства МИЉАНОВИЋ Љ. МИЛАНУ, уз захтјев да се достави

рачун за ПРОТЕЗУ ноге дотичног радника. На велики број

интервенција да се достави рачун, исти још до данашњег дана

није доставио рачун.  Синдикални одбор је својим Закључком

обавезао Канцеларију Синдикалне организације да се

МИЉАНОВИЋ Љ. МИЛАНУ још једном писмено обрати. Уколико

се не донесе рачун, средства ћемо наплатити путем тужбеног

захтјева преко наше адвокатске канцеларије. Предложено је да

се МИЉАНОВИЋ Љ. МИЛАН искључи из Синдикалне организације

и Фонда солидарности.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАН

 

14.04.2014. године, ЗАХТЈЕВ бр. 311

Према Управи Предузећа на нашем заједничком састанку који је

одржан 07.04.2014. године, делегирали смо досадашње захтјеве,

предлоге, закључке. Обећање Управе је да ће у писаној форми

одговорити, али до данашњег дана нисмо добили одговор. На

истом састанку је обећано да ћемо врло брзо имати састанак

везано за наше ЗАКЉУЧКЕ бр. 268/13 од 25.04.2013. године,

ЗАКЉУЧАК бр. 649/13 од 16.09.2013. године и ЗАКЉУЧАК бр.

366/13, сви ови ЗАКЉУЧЦИ за „Comsar Energy“ Угљевик.

- ДОБИЛИ СМО НА УВИД

ПОТПИСАНЕ УГОВОРЕ

 

16.04.2014. године, ОБАВЈЕШТЕЊЕ бр. 325/14

Синдикални одбор је дана 16.12.2013. године донио Одлуку бр.

905/13 у којој пише:“ДА РАДНИК УКОЛИКО НИЈЕ ЧЛАН

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НЕМОЖЕ БИТИ ЧЛАН ФОНДА

СОЛИДАРНОСТИ“. Своју Одлуку Синдикални одбор је истакао на

ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ и путем личног обавјештења упознао раднике

који нису чланови Синдикалне организације, а чланови су Фонда

солидарности.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

25.04.2014. године, Допис Одбору фонда солидарности 354/14

Увидом у документацију Одбора фонда солидарности – Прегледу

додијељених средстава, констатовано је да се на мјесечном

нивоу пробија буџет мјесечних издвајања. Предлажемо Одбору

фонда солидарности да се код додјеле помоћи покуша уклопити

у мјесечни буџет издвајања.

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО ЗБОГ

ВЕЛИКОГ ПРИЛИВА ЗАХТЈЕВА

 

25.04.2014. године – Извјештај за Синдикални одбор бр. 355/14

На састанку Синдикалног одбора одржаном дана 25.04.2014.

године једногласно је усвојен Извјештај. У четвртак 17.04.2014.

године одржан је протестни Збор радника смјене „Б“ у РЈ Рудник.

На том збору су били: Директор РиТЕ Угљевик, Руководилац РЈ

Рудник, Руководилац РЈ ТЕ, Технички руководилац РЦ Откривка и

Руководилац Развоја и плана у РЈ Рудник. Из Синдикалног одбора

били су присутни: Зоран Мићановић, Томислав Беновић,

Миленко Јовић, Иван Радовановић и Радован Цвијетиновић. Збор

је протекао у изузетно коректној и толерантној атмосфери.

Делегирано је пар питања:

1. ЗАШТО НИСУ ИСПЛАЋЕНЕ ЗАХТИЈЕВАНЕ ДВИЈЕ ЦИЈЕНЕ РАДА ЗА

ВАСКРС?

- Одговор је: „На нивоу МХ ЕРС-а није доношена одлука за

исплату“.

2. ЗАШТО СЕ НИЈЕ КРЕНУЛО У АКТИВНОСТИ ПОВЕЋАЊА

КОЕФИЦИЈЕНАТА РАДНИЦИМА КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ДИРЕКТНО ЗА

ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ?

- Договорено је са Директором да се та активност почне „ЈУЧЕ,

јер радници неће да трпе више неправду, која је урађена

према њима. Тражено је од Директора више комуникације са

радницима.

3. ЗАПОШЉАВАЊЕ У РиТЕ УГЉЕВИК

- Захтијевано је да запошљавање буде што транспарентније да

се ПАРТИЈСКО ЗАПОШЉАВАЊЕ избаци из Предузећа. ДА СЕ

ЗАПОШЉАВАЈУ ДЈЕЦА НАШИХ РАДНИКА.

ИНСИСТИРАНО ЈЕ ПОНОВО ДА СЕ УПРАВА ИЗЈАСНИ О

СТРАТЕГИЈИ ДА ЛИ ЋЕ ИЋИ И ДАЉЕ СА АНГАЖОВАЊЕМ

„ТРЕЋИХ ЛИЦА“ У ТЕ, ДА ЛИ ЋЕ СЕ ИЋИ НА ОСПОСОБЉАВАЊЕ

СВОЈИХ КАДРОВА.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

06.05.2014. године, Захтјев Управи бр. 370/14

Поштовани, свјесни смо да у колективу имамо проблема.

ЖЕСТОКА ЈЕ КРИЗА РУКОВОЂЕЊА И КОМУНИКАЦИЈЕ.

Предлажемо Вам да нас укључите у рјашавање истих, сигурно

можемо помоћи. Од нашег састанка који је одржан 07.04.2014.

године, нисмо добили ниједан писани одговор.

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 

21.05.2014. године, Одлука бр. 409/14

Чланови Синдикалног одбора и чланови Скупштине Синдикалне

организације да у својим подружницама направе спискове наших

радника који су угрожени поплавама и клизиштем, како би

Синдикални одбор послије обраде тих података донио одређене

одлуке.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

21.05.2014. године, Одлука бр. 410/14

Одбор фонда солидарности да за мјесец МАЈ И ЈУНИ не исплаћује

партиципацију у износу од 30 КМ и да та средства резервише за

ургентне помоћи угроженим подручјима по одлукама које ће

доносити Синдикални одбор.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

21.05.2014. године, Одлука бр. 412/14

Упутити писмени допис Одбору Синдиката ЕРС-а да се одгоде

Радничке спортске игре и да руководство ЕРС-а та средства која

су планирана за Радничке спортске игре усмјере према

угроженим подручјима.

РЕАЛИЗОВАНО

 

30.05.2014. године, Одлука бр. 426/14

Уважавајући новонасталу ситуацију и ванредно стање изазвано

поплавама и клизиштима, Синдикални одбор у сарадњи са

Управом предузећа, а у сврху помоћи нашим радницима

формирана је Комисија у саставу:

1. Радован Цвијетиновић          – предсједник

2. Душко Јовичић                         – члан

3. Илија Томић                              – члан

4. Љубомир Марковић              – (резерва)

 

1. Митар Томић                            – предсједник

2. Бојан Рикић                               – члан

3. Душан Ђукић                            – члан

4. Душко Радовановић              – (резерва)

 

Задатак Комисије је да по пријављеном списку обиђе наше

радника и у записник констатује чињенично стање на терену.

Предмет записника су искључиво стамбени објекти наших

радника.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

10.06.2014. године, Одлука бр. 435/14

Синдикални одбор је једногласно прихватио Извјештаје Комисија

за поплаве и клизишта бр. 433/14

- РЕАЛИЗОВАНО

 

10.06.2014. године Захтјев за састанак на ТЕ бр. 437/14

На састанку Синдикалног одбора који је одржан 10.06.2014.

године, усвојен је заједнички захтјев за састанак са Руководством

ТЕ. Сходно ранијим нашим договорима да одржавамо

Синдикалне одборе са руководствима „РЈ“ који су уједно и

припрема за одржавање састанака са Управом РиТЕ Угљевик.

Тема састанка: Редовна проблематика и реализација

раније договорених обавеза

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

10.06.2014. године, Захтјев бр. 438/14 према Управи

На састанку Синдикалног одбора који је одржан дана 10.06.2014.

године било је разних дискусија и непровјерених информација

око „БЕНЕФИЦИРАНОГ РАДНОГ СТАЖА. Овим Захтјевом тражимо

од Управе Предузећа да нам достави тачну информацију шта се

ради на активностима око „БЕНЕФИЦИРАНОГ РАДНОГ СТАЖА“.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

24.06.2014. године бр. 454/14 , Записник са састанка комисија које су биле

задужене за обилазак наших радника са усвојеним

КРИТЕРИЈИМА. Синдикални одбор је једногласно усвојио

Записник који садржи6 ЗАКЉУЧАКА, а везани су за Правила за

расподјелу средстава угроженим радницима од катастрофалних

поплава и клизишта која су усвојена на Одбору Синдиката

ЕНЕРГЕТИКЕ, БР. 1-63-3/14

- РЕАЛИЗОВАНО

 

02.07.2014. године, Одлука бр. 470/14

На састанку Синдикалног одбора који је одржан дана 02.07.2014.

године усвојена је Одлука, којом се прихватају предложени                                   Закључци од Комисије бр. 454/14 од 24.06.2014. године. Предлог

Комисије за новчане износе по категоријама, Синдикални одбор

је једногласно усвојио.

Одлука ће бити реализована пет дана по објављивању Спискова

радника угрожених од поплава и клизишта на огласним плочама.

Задужује се Предсједник Синдиката да послије рока од пет дана

након објављивања списка, изврши уплате на рачун угрожених

радника.

Овјерене спискове послати у Одбор Синдиката Електропривреде

и СУРЕ.а.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

02.07.2014. године, Одлука бр. 467/14

Синдикални одбор је донио Одлуку да се упути Предлог одлуке

Одбору фонда солидарности, да се из средстава фонда

солидарности уплати 3.000,00 ЕУР-а (три хиљаде еура) за помоћ

пострадалим у поплавма нашим колегама у ТЕНТ-у Обреновац.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

02.07.2014. године, Одлука бр. 492/14

Синдикални одбор је донио одлуку да се организације екскурзија

у Руднике Подземне експлоације  у Ресавицу.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

15.07.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 483/14

Трећа тачка дневног реда је била: ТЕХНИЧКА ПИТАЊА

1. Угљевик ИСТОК – Предлажемо да се не жури са израдом                                                Главног рударског пројекта,док се не добије ЕЛАБОРАТ

ГЕОЛОШКИХ РЕЗЕРВИ- ОВЈЕРЕН, И КОЈИ ЈЕ У ИЗРАДИ. Имали смо

једну авантуру са израдом „Главног рударског пројекта“ који је

тренутно на суду.

Сачекати квалитетне подлоге и онда кренути у израду техничке

документације.

2. Гробље „Сарије“ – Добили смо увјеравања од руководства

Рудника, што се тиче наше стране да је све урађено од техничке

документације, сада је на локалној заједници да иде даље у

реализацију.

3. Санација колектора – Руководство Рудника, инсистира на

санацији колектора. Још једном ће се обићи КОЛЕКТОР, визуелно

ће се на лицу мјеста констатовати шта је потребно урадити на

санацији.

4. Констатовано је да треба што прије воду и муљ исцрпити из

копа и синхронизовати радове на добијању откривке у Јужном

ревиру и Сјеверном ревиру – Западно откопно поље.

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 

15.07.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 482/14

Друга тачка дневног реда састанка у РЈ Рудник је била расправа о

„коефицијентима“. Заједнички је став да је Директорова

иницијатива „радници који су директно везани за процес

производње, треба максимално мотивисати“ наишла на велику

подршку, и да је створен један такмичарки дух у РЈ Рудник.

Директор је оформио Комисију за анализу коефицијената и

тражимо од УПРАВЕ Предузећа, да та Комисија почне са радом, а

да ту комисију чине и представници Синдикалне организације.

 

17.07.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 494/14

Прва тачка дневног реда састанка који је одржан дана 10.07.2014.

године у РЈ Рудник, била је УСЛОВИ РАДА: ХТЗ-е опрема, хигијена

купатила, оброк у III-ој смјени, вода за пиће и примјена

Правилника о заштитном напитку.

Послије дуже расправе, добили смо увјеравања од руководства

Рудника, да на сљедећем састанку који ће бити за мјесец дана,

сва питања која су делегирана, биће ријешена, што се тиче

УСЛОВА РАДА.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

 

11.08.2014. године, ЗАХТЈЕВ бр. 531/14

На састанку Синдикалног одбора који је одржан 11.08.2014.

године, договорено је да се још једном УРГЕНТНО тражи од

Управе Предузећа:

1. Одговори на упућене захтјеве, закључке и предлоге које је

Синдикални одбор упутио према Управи Предузећа у писаној

форми.

2. Послије састанка са Управом који је одржан 06.08.2014. године,

ишло се у „базе“ да се информише чланство о питањима која су

била делегирана на састанку.

 

На тим састанцима су постављана многа питања, на које нисмо

могли одговорити, јер одговоре нисмо добили од Управе

Предузећа. Издвојићемо два питања:

2.1. Корекција коефицијената, шта је урађено?

2.2. Информација докле се стигло са активностима око Угљевика

„ИСТОК“?

Рок је дат до 22.08.2014. године.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

11.08.2014. године Одлука бр. 532/14

Синдикални одбор именује чланове Комисије за могућност

повећања плате „ПРОИЗВОДНИМ РАДНИЦИМА“:

1. Зоран Мићановић

2. Томислав Беновић

3. Златко Спасојевић

Задатак чланова комисије је да учествује у раду комисије и да о

свему обавијести Синдикални одбор, који ће донијети конкретне

одлуке.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

15.08.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 543/14

Синдикални одбор једногласно је донио Закључак да се случај

нашег члана МИЉАНОВИЋ Љ. МИЛАНА због злоупотребе

средстава фонда солидарности преда нашем правном заступнику

Воји Драшковићу, како би се покренула тужба, и принудно

наплатила отуђена средства.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

15.08.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 541/14

На састанку Синдикалног одбора који је одржан 11.08.2014.

године једногласно је усвојена информација везана за Преглед

прихода и расхода за 2014. годину. Констатовано је да је

расходовна страна Финансијског годишњег плана у оквирима

планираних средстава за 2014. годину.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

19.08.2014. године, ЗАХТЈЕВ бр. 550/14 према Управи

На заједничком састанку који смо одржали 18.08.2014. године, на

дневном реду је под тачком два планирано да се међусобно

информишемо о активностима везаним за Угљевик „ИСТОК“.

На том састанку смо се усагласили да ту тачку одгодимо због

краткоће времена и важности прве тачке дневног реда

„РАЗМАТРАЊЕ ПИТАЊА КОРЕКЦИЈЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА“

Предлажемо да састанак на тему „РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

О АКТИВНОСТИМА ВЕЗАНИМ ЗА УГЉЕВИК ИСТОК“, што прије

закажете.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАН

 

19.08.2014. године, ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УПРАВУ, од Предсједника Синдикалне

организације

Рјешењем о именовању Комисије бр. 10879/14 од 13.06.2014.

године и бр. 10933/14 од 13.06.2014. године, именован сам у

комисије.

Задатак прве комисије је био да у сарадњи са представницима

D.О.О. „COMSAR ENERGY“ Република Српска Бања Лука, а на бази

раније постигнутих договора, предузму све мјере и активности у

правцу;

- формирања површинских копова у оквиру границе

експлоатационих поља, рјешењем Владе РС,

- формирање завршних косина површинских копова,

- рјешавање других значајних питања за несметано вршење

ископавања угља на лежиштима „Богутово Село“ и „Угљевик

Исток“, гдје право експлоатације има Д.О.О. „COMSAR ENERGY“

Републике Српске Бања Лука.

Ми смо имали само један састанак, гдје је још једном поновљено

да је расподјела лежишта урађена „НЕПРАВЕДНО“, да је пречник

лежишта „Угљевик Исток“ мали, и да тако мало лежиште је тешко

дјељиво, и да је технички готово немогуће развијање рударских

радова (засебно једног и другог предузећа).

Речено је да свака страна прави варијанте отварања, и да се у

наредном периоду поново закаже састанак, како би расправљали

о тим  рјешењима.

До данашњег дана нисмо се састали.Друга комисија је исто имала

састанак „САМО ЈЕДАН“.

Рад ових комисија је врло битан за егзистенцију нашег                                              Предузећа. Предлажем Директору и Извршним директорима да

својим ауторитетима натјеравју Предсједника Комисије, да се

комисије што прије састану, и размотре шта је до сада урађено, и

да видимо шта нам је даље радити.

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 

21.08.2014. године, Одлука бр. 556

На састанку Синдикалног одбора који је одржан 21.08.2014.

године, одобрена су новчана средства свим члановима

Синдикалне организације који имају троје и више дјеце, као

помоћ за куповину уџбеника за основно образовање. Износ

помоћи је 100,00 КМ (стотину конвертибилних марака) по једном

дјетету.

Списак радника који имају право на горе наведену помоћ,

написаће кадровска служба. Сви они који на ову помоћ имају

право, а нема их на списку, требају то право да докажу у

кадровској служби.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

21.08.2014. године , ЗАКЉУЧАК бр. 559/14

Синдикални одбор на састанку који је одржан 21.08.2014. године

усагласио је Закључак:

Синдикални одбор једногласно подржава ставове чланова

Комисије испред Синдикалног одбора за корекцију

коефицијената. И послије низа приједлога, захтјева Управи

предузећа, Управа предузећа није схватила озбиљност ситуације

и проблеме који се не рјешавају везано за „коефицијенте“.

Синдикални одбор сматра да је дужан и обавезан на

информативним зборовима, да обавијести своје чланове да није

постигнут договор између Управе предузећа и Синдикалног

одбора, око корекције коефицијената и осталих проблема. У

сваком моменту спремни смо да се постојећа ситуација

превазиђе кроз разговоре.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

25.08.2014. године, Одлука бр. 562/14

На састанку Синдикалног одбора који је одржан 21.08.2014.

године донешена је одлука:

Одбор фонда солидарности да са свог подрачуна пребаци 15.000

КМ (петнаестхиљада КМ) на рачун Синдикалне организације.

Средства ће бити усмјерена према нашим радницима који су

имали мању материјалну штету на својим објектима,

проузроковану од поплава и клизишта.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

01.09.2014. године ЗАКЉУЧАК БР. 583/14

На састанку Синдикалног одбора који је одржан 27.08.2014.

године усвојен је ЗАКЉУЧАК.

Под тачком два дневног реда, информисан је Синдикални одбор,

докле се стигло са набавком ХТЗ-е опреме. Испред Синдикалне

организације у Комисији су Спасојевић Златко и Радовановић

Иван. Синдикални одбор је сугерисао да чланови Комисије за

наше раднике одаберу што квалитетнију опрему, и да се набавка

максимално убрза, јер већ дужи временски период радници

немогу да задуже ХТЗ-е опрему, јер је у магацину нема.

- НИЈЕ РЕАЛИЗОВАН

 

01.09.2014. године, Закључак бр. 582/14

Једногласно је усвојен Извјештај са стручне екскурзије, која је

организована 22/23 08.2014. године, који је поднио вођа пута

Иван Радовановић. Предлог је једногласно подржан, да се

узвратна посјета наших камарата Ресавских рудника организује

код нас 12/13.09.2014. године. Синдикални одбор задужује

комисију у саставу:

1. Иван Радовановић

2. Ђокица Томић

3. Драган Бабић

да предузму све потребне активности око организације доласка

гостију.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

01.09.2014. године Закључак бр. 587/14

Под тачком 2 дневног реда, била је анализа ванредног сатанка са

Управом предузећа, који је одржан на Руднику, дана 22.08.2014.

године. Синдикални одбор још једном наглашава да је било више

уважаваних ЗАХТЈЕВА, ЗАКЉУЧАКА И ПРЕДЛОГА које је

Синдикални одбор упутио Управи предузећа, неби дошло до

ванредног састанка у РЈ „Рудник“. Сам састанак је протекао у врло

фер и коректној атмосфери.

Директор предузећа је усмено информисао наше раднике о

стању у Предузећу. На крају своје дискусије усмено је обећао да

ће ићи у повећање плате 5-10% производним радницима на

њихове „ИЗРАЂЕНЕ САТЕ“, што су наши радници са

одушевљењем прихватили, и отишли да извршавају своје                                       обавезе.

- РЕАЛИЗОВАНО

09.09.2014. године, Предлог одлуке за Ребаланс финансијског плана за 2014.

годину бр. 620/14

Члан 1.

У приходовној страни финансијског плана за 2014. годину

повећати за 138.967,97 КМ

(стотинутридесетосамхиљададеветстошездесетседам марака и

деведесетседам фенинга). Та средства су добијена од донација

Синдиката удружених радника ЕНЕРГЕТИКЕ Републике Српске и

Одбора синдиката ЕРС-а. Примјеном Правилника о расподјели

средстава нашим радницима је подијељено 132.307,41 КМ

(стотинутридесетдвијехиљадетристоседаммарака и

четрдесетједан фенинг). Одлуком бр. 575/14 враћено је 6.660,56

(шестхиљадашестошездесет марака и педесетшест фенинга) на

рачун Одбора Синдиката ЕРС-а.

Члан 2.

Због катастрофалних поплава и клизишта у МАЈУ и АВГУСТУ 2014.

године запримили смо велики број ЗАХТЈЕВА ЗА ПОМОЋ од

стране наших радника из Предузећа и изван Предузећа.

У расходовној страни у Финансијском плану за 2014. годину под

тачком 11. –Помоћ радницима и породицама радника,

планирано је 90.000 КМ (деведесетхиљада КМ), Ребалансом

плана повећати на 110.000 КМ (стотинудесет хиљада марака).

У расходовној страни Финансијског плана за 2014. годину, под

тачком 14 – Помоћ изван Предузећа, планирано је 10.350 КМ

(десет хиљада тристопедесетмарака).

 

22.09.2014. године- Одлука за ребаланс финансијског плана за 2014. годину,

бр. 639/14.

Синдикални одбор је на састанку који је одржан,  једногласно

усвојио Предлог Одлуке о Ребалансу Финансијског плана

бр.620/14.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

22.09.2014. године, Одлука бр. 640/14

На састанку Синдикалног одбора који је одржан дана 19.09.2014.

године, једногласно је усвојио Извјештај Комисије за дочек

гостију из Рудника угља подземне експлоатације Србије.

Трошковник је усвојен једногласно по предлогу Понуда које су

прилог Извјештаја.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

22.09.2014. године, Одлука бр. 641/14

Синдикални одбор је на састанку који је одржан дана  19.09.2014.

године једногласно подржао Предлог Одлуке бр. 628/14. На

основу захтјева бр. 627/14 Секције радница и омладине,

донешена је одлука да активистима који су радили на терену у

припреми појединих манифестације, исти буду награђени са

картама за представе у ЈУ Центар за културу „Семберија“

Бијељина. Карте ће бити код Предсједнице радница и омладине

Светлане Реновице.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

22.09.2014. године, Закључак бр. 642/14

Синдикални одбор је једногласно донио ЗАКЉУЧАК да нико нема

право да врши мобинг на нашим члановима Синдикалне

организације. Срећемо пажњу Руководиоцима, а посебно

Главном техничком руководиоцу РЈ „Рудник“, те га само

упозоравамо овим ЗАКЉУЧКОМ синдикалног одбора. Уколико се

понови,и притужба дође у канцеларију Синдиката, бићемо

обавезни да покренемо Дисциплински поступак и да покренемо

тужбу преко нашег адвоката. Овом приликом јој једном

сугеришемо нашем чланству „ДА ЋЕМО ЗАШТИТИТИ СВАКОГ

НАШЕГ ЧЛАНА“.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

25.09.2014. године, Одлука бр. 655/14

На састанку Синдикалног одбора који је одржан 25.09.2014.

године једногласно је усвојен Извјештај Комисије за поплаве и

клизишта бр. 649/14 за наше раднике који су имали мање

материјалне штете за подуме и стамбене објекте од поплаве и

клизишта у АВГУСТУ 2014. године.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

26.09.2014. године, Извјештај бр. 661/14

Синдикални одбор РиТЕ Угљевик је са својим активистима

покушао да олакше муку нашим радницима да санирају

материјалну штету од поплава и клизишта у периоду од ЈАМА

2014. године и АВГУСТА 2014. године. Комисије су биле на терену,

обишле преко 260 наших радника, уредно написали записнике,

који су били предмет разматрања и додјеле новчаних средстава

за наше угрожене раднике. Нашим радницима, по предлогу

Комисије, подијељено је као помоћ у санирању посљедица од

поплава и клизишта 163.500 КМ

(стотинушездесеттрихиљадепетсто марака). Трудили смо се

максимално да олакшамо проблем свим члановима Синдикалне

организације. (Колико смо у томе успјели, на нашем чланству је

да донесе суд).

- РЕАЛИЗОВАНО

 

26.09.2014. године, Предлог Управи Предузећа бр. 662/14

У складу са чланом 77 став 2., члан 98 став 2 и члану 100 пасус 1.

Посебног колективног уговора ЕРС-а и Планом активности

Синдикалне организације за 2015. годину, неопходно је у Плану

Предузећа за 2015. годину планирати одређена средства за

активности Синдиката према сљедећим ставкама:

1. НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА

ДЈЕЦУ НАШИХ РАДНИКА ………………………………… 10.000 КМ

 

Образложење: Ова ставка је увећана у односу на претходну

годину, због пријема нових младих радника

2. ПРОСЛАВА 8. МАРТА ………………………………………   8.000 КМ

3. АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАОЦА КРВИ

(ТРИ АКЦИЈЕ У ТОКУ ГОДИНЕ) ………………………… 21.000 КМ

4. РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ЕРС-а ……………………. 25.000 КМ

5. ОДМОР, РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РАДНИКА ………………………………………………………300.000 КМ

Образложење:  Ова ставка је увећана у односу на претходну

годину, због све већег броја наших радника који биолошки

старе, тешки услови рада и настанак великог броја инвалида

рада. У прошлој години је упућено на рехабилитацију и одмор

око 500 наших радника

6. ПРОСЛАВА ДАНА РУДАРА ………………………………..   8.000 КМ

7. КОРИШЋЕЊЕ АУТОБУСА предузећа за стручне екскурзије,

посјете братским Синдикалним организацијама у Србији и

посјете културно вјерским споменицима. Вожња наших

радника организовано на море – одмор …………. 20.000 КМ

И остала давања по ПКУ ЕРС-а

- РЕАЛИЗАЦИЈА КОНТИНУИРАНО

 

24.10.2014. године, Одлука бр. 718/14

На састанку Синдикалног одбора који је одржан 23.10.2014.

године једногласно је донешена Одлука да се не примају Захтјеви

за додјелу помоћи из средстава Синдиката до краја текуће

године. Разлог за доношење ове Одлуке је: „ЗА ОВУ ТЕКУЋУ

ГОДИНУ ПОТРОШЕНА СУ СРЕДСТВА КОЈА СУ ПЛАНИРАНА У

ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА 2014. ГОДИНУ“.

- РЕАЛИЗОВАНО

 

24.10.2014. године, Закључак бр. 716/14 – према Управи

На састанку Синдикалног одбора који је одржан 23.10.2014.

године расправљано је о стању радне средине у РЈ „Рудник“.

Чланови Синдикалног одбора из РЈ „Рудник“ кроз своје дискусије,

су исказали забринутост за стање у којем се налази радна

средина у РЈ „Рудник“. Предлажемо Управи Предузећа да

организује састанак у РЈ „Рудник“ са руководством Рудника и

члановима Синдикалног одбора из РЈ „Рудник“, како би скупа

међусобно се информисали о даљим активностима.

- ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 

28.10.2014. године ЗАХТЈЕВ бр. 722/14 Кадровској служби

По Колективном уговору дјеца наших радника старости до 7

(седам) година имају право на „НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋ“.

Од вас нам треба списак да доставите у канцеларију Синдикалне

организације у што краћем року.

 

- РЕАЛИЗОВАНО

 

13.11.2014. године, Одлука бр. 744/14

Синдикални одбор је именовао Комисију у саставу:

- Иван Радовановић – предсједник РЈ „Рудник“

- Златко Спасојевић   – члан РЈ „ТЕ“

- Љубомир Марковић – члан РЈ „ТРИ СЕКТОРА“

Задатак Комисије је да осмисли, предложи и изабере

најквалитетније понуде за рекламни материјал за Нову годину,

који ће бити подијељен члановима Синдикалне организације,

строг, водећи рачуна о планираним буџетским средствима који су

предвиђени у Плану за 2014. годину. Одлука ће бити објављена

на Сајту Синдикалне организације, а уједно је позив свим

заинтересованима, који се баве продајом рекламног материјала,

да своје понуде могу послати на Маил Синдикалне организације.

 

17.11.2014. године ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У канцеларију Синдикалне организације је путем поште

достављено Рјешење бр. 20152/14, дана 06.11.2014. године, о

покретању дисциплинског поступка за радника Тодоровић Ђорђа,

распоређеног на радно мјесто 2.2.60. Возач вучног воза у РЈ „ТЕ“

на ДУиОШИП-а.

Мишљење Синдикалног одбора је сљедеће:

Радник Тодоровић Ђорђе, до сада није направио ни један

прекршај. Ради се о добром раднику. Бићемо слободни да

замолимо Дисциплинску комисију да сагледа све могуће аспекте

тешких услова рада возача вучног воза и да донесе праведну

Одлуку.

 

26.11.2014. године, Одлука бр. 761/14,

Синдикални одбор је једногласно усвојио План активности

Синдикалне организације за 2015. годину бр. 754/14. План

активности Синдикалне организације упутити на усвајање

Надзорном одбору и Скупштини Синдикалне организације.

 

26.11.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 762/14,

Предлажемо Кадровској служби да Синдикални одбор

информише у писаној форми шта је тренутно актуелно око

зарачунавања БЕНЕФИЦИРАНОГ РАДНОГ СТАЖА. Информација

нам је потребна како би информисали наше чланство по

Подружницама.

 

26.11.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 763/14,

Синдикални одбор мора унаприједити информисаност чланова

Синдикалне организације путем писаних медија. Задужују се сви

чланови Синдикалног одбора да у својим срединама изврше

консултације за новинара, који би се својим радом ставио на

услугу Синдикалној организацији. Његов задатак би био да

уређује часопис „СИНДИКАЛАЦ“. Позивамо чланове Синдикалне

организације који имају афинитета за новинарство, да се јаве у

КАНЦЕЛАРИЈУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.

 

26.11.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 764/14,

Синдикални одбор је свјестан тежине економске ситуације у

колективу. Предлажемо УПРАВУ Предузећа да покуша изнаћи

могућност награђивања својих запослених кроз двије цијене рада

за празник ДАНА РУДАРА.

 

26.11.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 765/14,

Дан рудара је велики празник за наше Предузеће. Рударимо на

овим просторима преко 115 година. Предлажемо Управи

Предузећа да прославу ДАНА РУДАРА организујемо као прошле

године, да сви скупа идемо на једном мјесту, и да нашу

РУДАРСКУ ТРАДИЦИЈУ НЕ ПРЕКИДАМО.

 

26.11.2014. године, ОДЛУКА бр. 781/14, Синдикални одбор је на састанку

који је одржан 05.12.2014. године једногласно усвојио

Финансијски план Синдикалне организације за 2015. годину бр.

774/14 .

Финансијски план Синдикалне организације за 2015. годину

упутити на усвајање Скупштини Синдикалне организације са

мишљењем Надзорног одбора.

 

05.12.2014. године, ОДЛУКА бр. 780/14,

Синдикални одбор је једногласно донио Одлуку да на рачун

Павловић банке задржи новчана средства у износу 50.000 КМ

(педесетхиљада марака), а остала средства да се пренесу путем

налога у НОВУ БАНКУ АД БАЊА ЛУКА, ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 17,

76300 БИЈЕЉИНА. Нова Банка је највећа банка у Републици

Српској са активом од 1,6 милијарди КМ и капиталом од 94

милиона КМ. За сигурност депозита банке гарантује пословном

политиком, гдје не исплаћују добит, него добит сваке године

враћа у капитал банке и тиме јача капиталну структуру.

 

05.12.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 787/14, Синдикални одбор је са пажњом

размотрио дешавања око банкарског сектора у Републици

Српској. У Финансијском плану за 2015. годину планирали смо

један дио средстава да орочимо на период од једну годину, и да

од тога добијемо камату. Синдикални одбор је једногласно донио

ЗАКЉУЧАК да се средства НЕ ОРОЧАВАЈУ, док још не прикупимо

квалитетних информација.

 

08.12.2014. године, ОДЛУКА бр, 779/14, Синдикални одбор је једногласно

донио  Одлуку, да се Испоручилац обавезује на име

организовања маркетинга, обезбјеђења купаца и других

мануелних трошкова, Синдикалној организацији уплатити 3% (три

посто) од укупне продаје и то на тај начин што ће Синдикална

организација од сваке рате задржавати и на свој рачун пренијети

наведени проценат.

 

08.12.2014. године, ОДЛУКА бр. 778/14,

Синдикални одбор је формирао Комисију за организацију,

одабир ПАКЕТИЋА ЗА НОВУ ГОДИНУ ЗА ДЈЕЦУ НАШИХ РАДНИКА.

Буџет је 8.000 КМ (осам хиљада марака)

Комисија у саставу:         1. Радован Цвијетиновић, предсједник

2. Душко Радовановић, члан

3. Љубомир Марковић, члан

Задатак Комисије је да сагледа Понуде које су пристигле у

Канцеларију Синдикалне организације и да најквалитетнију

понуду за ПАКЕТИЋЕ-ПРЕДСТАВУ ИЗАБЕРЕ. Рок извршења је

11.12.2014. године.

 

08.12.2014. године, ЗАКЉУЧАК,

Синдикални одбор предлаже УПРАВИ Предузећа, да својом

линијом руковођења наложе испитивање набавки „БОЦА ЗА

ТОПЛИ НАПИТАК“. Примједбе се састоје у сљедећем: Боце које

дијеле радницима немају декларацију, немогу да задржавају

топлоту и различитог су омјера, неке су 0,5 литара и 0,7 литара.

 

08.12.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 785/14,

Синдикални одбор подржава УПРАВУ ПРЕДУЗЕЋА да истраје у

искорјењивању ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРЕКОВРЕМЕНОГ И

ИНТЕРВЕНТНОГ РАДА.

 

08.12.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 783/14,

Чланови Синдикалног одбора из подружница РЈ „РУДНИК“ и РЈ

„ТЕ“ обавијестили су Синдикални одбор да се врло мало пажње                           поклања хигијени ГАРДЕРОБА, КУПАТИЛА И ВЦ-еа у ове двије

Радне јединице. Ранијим нашим договорима инсистирамо да се

те просторије уреде и доведу у пристојно стање. Очекујемо од вас

да вашом линијом руковођења „НАПОКОН ЗАВРШИМО ТАЈ

ПОСАО“.

 

08.12.2014. године, ЗАКЉУЧАК бр. 782/14,

Предлажемо Предсједништву Синдиката Удружених радника

ЕНЕРГЕТИКЕ, да максимално уложи напоре и изврши притисак,

како би ми произвођачи добили своје мјесто у Економско

социјалном савјету Републике Српске. Предлажемо што прије да

се отвори дијалог са Послодавцима око ЗАКОНА О РАДУ. Морамо

разговарати и приближавати ставове. Без разговора нема

рјешења.

Опширније


Саопштење за чланове синдиката

decembar 10. | Категорија: Обавјештења, Одбор синдиката ЕРС | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Дaнa 08.12.2014. гoдинe у кaбинeту aктуeлнe Прeдсjeдницe Влaдe Рeпубликe Српскe, Жeљкe Цвиjaнoвић, oдржaн je кoнстултaтивни сaстaнaк сa прeдстaвницимa Кoнфeдeрaциje синдикaтa Рeпубликe Српскe. Нa сaстaнку испрeд Кoнфeдeрaциje учeствoвaли су: Oбрaд Бeлeнздa, Слoбoдaн Oстojић, Нeбojшa Бjeлицa, Злaткo Taнaсић и Симo Цвjeткoвић.

У увoднoм oбрaћaњу, Прeдсjeдницa Влaдe Рeпубликe Српксe нaглaсилa je дa у будућeм пeриoд рaдa Влaдe фoцус рeбa бити приврeдa, тe дa у тoм смислу мoрa бити aктивнa сaрaдњa сa Кoнфeдeрaциjoм синдикaтa.

Нaкoн увoднoг oбрaђaњa, Прeдсjeдницa Влaдe je сaслушaлa свe присутнe.

Први сe oбрaтиo Oбрaд Бeлeнзaдa кojи je истaкao дa Кoнфeдeрaциja синдикaтa жeли дa будe диo рjeшeњa, a нe прoблeмa, тe дa су стaвoви кojи ћe дaнaс бити изнeшeни вeћ oдaвнo пoзнaти Влaди из рaзлoгa штo je истa у вишe нaврaтa билa упoнaтa сa њимa. Oн je нaглaсиo дa срж стaвoвa чинe Mjeрe зa пoбoљшaњe приврeднoг aмбиjeнтa oд кojих je jeдaн диo и рeaлизoвaн. У свoм oбрaћaњу, Oбрaд Бeлeнзaдa je пoсeбнo истaкнуo дa синдикaт кojи oн прeдстaвљa имa свe рaспoлoживe кaпaцитeтa дa рaвнoпрaвнo учeствуje сa oстaлимa сoциjaлним пaртнeримa у рaзгoвoримa сa Влaдoм, кao и aктивнoстимa кoje сe тичу сe првeнствeнo Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa. Нa крajу свoг oбрaћaњa, oн je истaкao прoблeмe у пojeдинaчним прeдузeћимa кao штo су Индустриja aлaтa Tрeбињe, Кoсмoс, Крajинaпeтрoл и Фaмoс, тe нaглaсиo дa пoстojи пoтрeбa дa сe o кoнкрeтним тeмaмa трeбa зaкaзaти сaстaнaк сa рeсoрним министримa.

Слoбoдaн Oстojић, пoтпрeдсjeдник Кoнфeдeрaциje и прeдсjeдник Синдикaтa удружeних рaдникa eнeргeтикe истaкao je дa je Кoнфeдeрaциja спрeмнa дa сe укључи oкo aктивнoсти припрeмe приjeдлoгa нoвoг Зaкoнa o рaду, кojи je нeминoвaн. Oн je истaкao дa je дoсaдaшњa сaрaдњa сa пoслoдaвцимa у Eлeктрoприврeди Рeпубликe Српксe кoрeктнa, тe дa je стaв синдикaтa дa сe стeчeнa прaвa мoрajу сaчувaти. Нa крajу je нaглaсиo дa jeдниствo у Eлeктрoприврди Рeпубликe Српскe мoрa oстaти, тe дa синдикaт нeћe пoдржaти билo кaквo диjeљeњe oвoг прeдузeћa нa дистрибуциjу и прoизвoдњу.

Злaткo Taнaсић, члaн Прeдсjeдништвa Кoнфeдeрaциje, прeдсjeдник Oдбoрa зa нaфту у СУРEРС и прeдсjeдник СO Рaфинeриje уљa Moдричa истaкao je дa сe jaвљajу прoблeми у нaфтнoм сeктoру кojи укaзуjу нa тo дa je прoизвoдни диo Нeстрo групaциje у пoслoвнoм губитку зa рaзлику oд Oптимa групe кoja пoслуje пoзитивнo. Пoрeд тoгa, истaкao je дa пoстojи вeлики брoj притужби рaдникa Нeстрoпeтрoлa кojи су сe жaлили нa нeкoрeктнo пoнaшaњe пoслoдaвцa и нeпoштoвaњe пojeдиних oдрeдaбa кoлeктивнoг угoвoрa o чeму су били oбaвиjeштeни и инспeкциjски oргaни. Oн je тaкoђe нaглaсиo дa су плaтe и oстaлa примaњa ипaк рeдoвнa и дa je у тoм смислу oвaj пoслoдaвa кoрeктaн, тe дa имajу дoбру кoмуникaциjу сa прeдстaвницимa Пoслoвoдних структурa крoз рeдoвнe сaстaнкe. Нa крajу je нaпoмeну дa сe ситуaциja oкo прeдузeћa Крajинaпeтрoл мoрa рjeшaвaти, aли нe нa штeту рaдникa.

Нeбojшa Бjeлицa, члaн Прeдсjeдништвa Кoнфeдeрaциje, прeдсjeдник Oдбoрa eлeктрoприврeдe у СУРEРС и прeдсjeдник СO ХE нa Дрини прeниo je зaбринутoс рaдникa Eлeктрoприврeдe збoг пoслoвaњa у прoшлoм пeриoду, тe дa je синдикaт свjeстaн дa je измeђу oстaлoг дoшлo дo пoвeћaњa трoшкoвa у пoслoвaњу пoгoтoвo збoг пoвeћaнoг брoja зaпoслeнихи увoђeњa Фoндa сoлидaрнoст. Oн je пoнoвиo дa дoсaдaшњи стaв дa нeћe бити привaтизaциje Eлeктрoприврeдe Рeпубликe Српскe мoрa бити дoсљeдaн и истaкao je дa oвo прeдузeћe мoрa имaти jeдинствeн нaступ нa тржишту. Пoрeд тoгa нaглaшeнo je дa Eлeктрoприврeдa мoрa вишe дa вoди рaчунa o сoциjaлним кaтeгoриjaмa и субвeнциjaмa, a кojи дoгoвoр сe мoрa пoстићи измeђу Влaдe Рeпубликe Српскe и Eлeктрoприврeдe, тe дa би Eлeктрoприврeдa мoрaлa дa свojим влaститим срeдствимa грaди oбjeктe, пoгoтoвo кaдa je хидрoпoтeнциjaл у питaњу.

Симo Цвjeткoвић, члaн Прeдсjeдништвa Кoнфeдeрaциje и прeдсjeдник Синдикaтa сaмoстaлних мaшинoвoђa ЖРС истaкao je дa сe мoрa вишe врeмeнa пoсвeтити зaкoнскoj рeгулaтиви и пoштoвaњу истe, тe дa je у тoм смислу нeoпхoднa рeфoрмa прaвoсуђa кoja би прoмиjeнилa eфикaснoст судoвa. Нaглaсиo je дa трeбa jaчaти приврeдни рaзвoj, тe дa Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa измeђу oстaлoг тo мoрa дa и oмoгући свojим прoмjeнaмa и прилaгoђaвaњeм дoмaћoj прoизвoдњи. Истaкao je дa Влaдa у свaкoм трeнутку мoрa бити упoзнaтa сa aктивнoстимa свojих министaрствa, пoсeбнo oних кojи су вeзaни зa aктивнoсти у приврeди, тe вршeћи вeћу кoнтрoлу рaдa jaвних прeдузeћa. Нaглaсиo je дa Жeљeзницe Рeпубликe Српскe кao jaвнo прeдузeћe имa дoстa штeтних угoвoрa, тe дa je у тoм смислу синдикaт пoдниo нeкoликo тужби, кojи прeдмeти су joш нa чeкaњу. Збoг тoгa ћe сe oбрaтити oгрaнимa СИПA, jeр сe ниje oствaриo жeљeни eфeкaт прaвoсуђa Рeпубликe Српскe.

Нaкoн штo je сaслушaлa свe присутнe Прeдсjeдницa Влaдe Рeпубликe Српскe je истaклa дa су тeмe кoje су изниjeли прeдстaвници Кoнфeдeрaциje дoбрe и aктуeлнe, тe дa oнe сaмo пoтврђуjу дa сe aкцeнaт у будућeм пeриoду мoрa стaвити нa приврeду. Нa крajу je нaглaшeнo, дa ћe Кoнфeдeрaциja бити и дaљe укључeнa у aктивнoсти Влaдe Рeпубликe Српскe, тe дa ћe сe у тoм смислу нaстaвити зaпoчeтa сaрaдњa.

Нaкoн зaвршeткa кoнсултaциja, дaтa je изjaвa зa нoвинaрe.
Прeдсjeдник
Oбрaд Бeлeнзaдa

 

Saopstenje u PDF formatu.

Опширније